EN ANNERLEDES MÅTE Å BO PÅ
Hausmannsgate 40, H40, Vestbredden, Bo- og Arbeidskollektivet Vestbredden - et hus med med mange navn -ble okkupert i september 1999. Under kan du lese om noen av forutsetningene og prinsippene som Vestbredden jobber utifra.


GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER:
Sofanomade, boligløs, kunstner eller uholdbar bosituasjon
"Prosjekt Vestbredden" retter seg mot personer som av ulike årsaker er i en beklemt bosituasjon og ikke har økonomiske midler til å klare seg på det ordinære boligmarkedet. Prosjektet er et tilbud til individer som ønsker å selv forbedre sin egen, såvel som andres livssituasjon, gjennom egen innsats.

Svak økonomi, lavtlønnet, kunstner eller uten arbeid
"Prosjekt Vestbredden" retter seg mot personer som har en generell svak økonomi. Det være seg fordi denne er uten arbeid eller fast ansettelse, er i et lavtlønnet yrke, sultende kunstner eller av andre årsaker har begrenset tilgang på økonomiske midler.

Samfunnsengasjement og idealistiske interesser
Ettersom "Prosjekt Vestbredden" er et idealistisk initiativ er det å forvente at beboere støtter de solidariske og ikke-kommersielle prinsipper. Det bør også være en forutsetning at potensielle beboere ønsker å engasjere seg i lokalmiljøet på et idealistisk grunnlag.

Langvarig boforhold
Det er en fordel at potensielle beboere ønsker et langvarig boforhold. Dette skaper en stabil bosetting, bestående av individer med langvarige interesser i nærmiljøet.


GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER:
Lokaldemokrati og konsensus
I Bo- og Arbeidssamvirket Vestbreddens vedtekter innlemmes automatisk alle beboere over 16 år i styret. Detter for å skape størst mulig enighet om en gitt sak, ved full innsikt og deltakelse i beslutningsprosessen, hvilket igjen bør gi et godt grunnlag for at bestemmelser etterfølges. En slik inkluderende styreform bør også kunne skape en økt ansvarsfølelse og forståelse av demokratiske prinsipper.

Kolektivt ansvar og dugnad
Forskjellige verv i samvirket bør i størst mulig grad gå på rundgang mellom beboerne. Dette for å skape økt organisatorisk selvtillit og forståelse for viktighet av stabile strukturer, samt innsikt i byråkratiske prosedyrer.

Kollektiv boform og sosial inkludering
Regelmessige allmøter hvor aktuelle saker diskuteres og behandles samt sosialt samspill er med på å etablere tillitsforhold mellom beboerne. Dette vil også skape en økt toleranse for andre individer. Det legges ikke vekt på hverken kjønn, alder, religion eller seksuell legning. På grunn av bygårdens planløsning er det nødvendig at flere av beboerne deler både kjøkken, bad og toalett. Møter holdes i private leiligheter eller i felleslokalet i kjelleren. Det er laget felles vaskeri i kjelleren.


-Her kan du lese mer om historien bak Vestbredden
-Her kan du lese vedtektene for Bo- og Arbeidssamvirket Vestbredden
-Her kan du lese eldre nyhetssaker om Hausmannsgate 40 og okkupasjonen
-Her kan du se bilder fra Vestbredden